ဆက်သွယ်ရန်

facebook.com/lsdomyanmar

email — lsdo.yangon@gmail.com

ဖုန်း နံပါတ် — ၀၉ ၂၆၂ ၈၉၈ ၃၇၃

လိပ်စာ — အမှတ် 2B-890 ၊ မုဒိတာ အိမ်ရာ (၂) ၊ ဖန်ချက်စက် လမ်း ၊ အင်းစိန် မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်